Allmänna Villkor

Ansvarig distributör och avtalspart
Ansvarig distributör och avtalspart för Honda Merchandise produkterna på denna webbplats är Branded e-commerce Nordic AB (Branded), org. nr 556832-1250.

Vid beställning av produkter på denna webbplats ska ett avtal anses ingånget först när Branded via e-post eller liknande har bekräftat Köparens beställning.

Tryckfel
Branded reserverar sig för tryckfel, felaktig information och oriktiga produktspecifikationer. Produktbilder kan användas i illustrerande syfte och motsvarar inte nödvändigtvis den faktiska produktens utseende och egenskaper.

Force majeure
Parterna ska befrias från ansvar vid underlåtenhet att fullgöra vissa åtaganden enligt denna överenskommelse om en sådan underlåtenhet beror på omständigheter eller händelser som hindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Sådana omständigheter eller händelser ska inkludera, men inte begränsas av, åtgärder eller uteblivna åtgärder från regeringsinstanser, ny eller förändrad lagstiftning, strejk, brand, översvämning och större olyckor.

En part som gör anspråk på ansvarsbefrielse enligt ovan ska meddela den andra parten utan fördröjning.

Ansvarsbegränsning
Branded är inte, under några omständigheter, skyldigt att till Köparen utge någon ersättning i anledning av fel eller driftsstörningar i e-shopen/distributionen, med mindre än att sådana som uppkommit till följd av grov vårdslöshet från Branded’s sida. Eventuella skadestånd omfattar inte i något fall ersättning för indirekt skada eller förlust i Köparens näringsverksamhet.

Ändringar
Branded förbehåller sig rätten att göra sådana ändringar i de allmänna villkoren när det från gång till annan verkar lämpligt, förutsatt att detta kan ske utan att förorsaka Köparen betydande besvär.

Tillbaka till överst på sidan
Stäng